Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Památné stromy na Hrachovištích

  HRACHOVIŠTĚ - památné stromy

   

  Na konci roku 2008 se mezi „lípami svobody“ na Hrachovištích objevila tabulka, upozorňující na to, že byly zařazeny mezi památné stromy.

   

     

  Vyhlášení inicioval a označení provedl Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v rámci programu prezentace zpřístupněných částí vojenského újezdu.

    

     

     

     

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

      

  Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Postup při jejich vyhlašování je dán zněním § 46 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Příslušným orgánem jsou v tomto případě pověřené obecní úřady, pokud si tuto pravomoc nevyhradí orgán ochrany přírody vyššího stupně. Vylášené památné stromy jsou zapsány do Ústředního seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), pokud jejich dokumentace splňuje požadavky stanovené přesně v odst.7) §12 vyhlášky č.395/1992 Sb. Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan, vyhlášení je předmětem správního řízení. Pokud je třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, je vhodné vymezit ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. V ostatních případech má každý památný strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

   

  Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je třeba svěřit odborné firmě, a smí být prováděno jen se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Pracovníci AOPK ČR posuzují projekty na ošetření a konzervaci památných stromů. Náklady s tím spojené mohou být hrazeny např. z Programu péče o krajinu. AOPK ČR vede databázi vyhlášených památných stromů jako součást Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP). Dokumentace obsahuje všechny přílohy stanovené ve vyhlášce 395/1992 Sb., tzn. vedle obecně závazného vyhlašovacího dokumentu také výpis z evidence nemovitostí dotčených parcel a zákres do pozemkové mapy a do mapy menšího měřítka. Středisko AOPK vede druhopis ÚSOP na území své působnosti a ve spolupráci s příslušnými úřady zajišťuje její aktualizaci.

   

  Kritéria pro vyhlášení památných stromů nejsou striktně vymezena. Důležitými předpoklady jsou věk, mohutnost, krajinotvorný význam, reprezentativnost nebo naopak unikátnost v rámci regionu. V neposlední řadě hrají svou roli i kulturní a historické souvislosti (návaznost na architektonické a církevní objekty). Nezanedbatelná je i perspektivita, která těsně souvisí se zdravotním stavem vyhlašovaných památných stromů. V řadě případů je hlavním impulsem k vyhlášení památného stromu potřeba jeho zvýšené ochrany.

          

  -----------------------------------------------------------------------

  Pro VHSB zpracoval v lednu 2009 Námořník.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Za odpověď na dotaz děkuji Stavebnímu úřadu a referátu životního prostředí ÚÚřVÚ Brdy.

  Další zdroje:

  http://www.ceskebudejovice.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=3991

  http://www.prahaastrednicechy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4384


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS