Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • PROGRAM o.s. VHSB, 24.2. 2007

   

  Stručný nástin základních bodů programu Vojenského historického sdružení Brdy:

   

     Vojenské historické sdružení Brdy (VHSB) je volným občanským sdružením, jehož primárním cílem je snaha o zachycení a zdokumentování krajiny Středních Brd, s důrazem na historii vojenského využití tohoto prostoru, ovšem bez jakékoliv přímé návaznosti na politickou situaci, která se během mnoha desetiletí přítomnosti armád v Brdech několikrát změnila.

   

      VHSB je občanským, apolitickým sdružením, jehož členové se snaží o zachování historické paměti tohoto výjimečného krajinného celku.

   

      V současné době velmi časté a rozšířené snahy o zpřístupnění vojenského výcvikového prostoru (VVP) Jince, který zaujímá převážnou část centrálního Brdského pohoří, by dle našeho názoru mohly vést k rychlému a nevratnému poškození přírody, která je zde zachována právě díky zákazu vstupu na území vojenského újezdu. To, že životní prostředí a příroda Brd je dnes vojenskou činností minimálně ovlivněna potvrdil i komplexní výzkum provedený pod záštitou Ministerstva životního prostředí počátkem devadesátých let minulého století. Domíváme se, že při dnešním stavu legislativy, umožňujícím všemožné „výjimky“ a neustálé snahy o obejití zákonů a vyhlášek ani případné zřízení národního parku požadované některými iniciativami nezabezpečí dostatečnou ochranu Brd před civilizační devastací. Záruku udržení krásy tohoto našeho nejvyššího vnitrozemského pohoří i pro další generace vidíme v zachování vojenského výcvikového prostoru a jeho využití pro potřeby zajišťování obrany státu. Jesti někdy v budoucnu dojde k celosvětovému odzbrojení a tím i k zániku nutnosti dalšího udržování  a výcviku armád, Brdy se jistě otevřou široké veřejnosti, která v té době snad už bude natolik vyspělá aby si dokázala vážit přírodního pokladu nacházejícího se v samém středu ČR, 50km od hlavního města...

   

       Kromě samotné dokumentace historie středních Brd a jejich vojenského využití v průběhu uplynulých let se budeme snažit aby se tyto informace dostaly do podvědomí veřejnosti a hlavně mládeže, s důrazem na roli, kterou VVP Jince sehrál během období první Československé republiky při přípravě obrany státu proti hrozbě nacismu. Tuto aktivitu bychom chtěli pojmout formou přednášek týkajících se například činnosti Ředitelství opevňovacích prací a s tím spojeného vybudování zkušebních pevnostních objektů v Brdech. Další alternativou jsou výlety do zpřístupěných částí VVP.

   

      Spolupráce s organizacemi a iniciativami zabývajícími se problematikou a monitorováním životního prostředí, flórou a faunou, hydrologií, ekologíí a všemi faktory komplexně ovlivňujícími přírodu Brd je daším z našich zájmů.

   

       Jsme amatérské sdružení, uvítáme jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže zachytit a zachovat historii i současnost oblasti, která je předmětem našeho zájmu.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Nevidíme žádnou nutnost měnit základní body programu Vojenského historického sdružení Brdy - VHSB o.s. 

   

      Ovšem díky změně situace, spojené s avizovaným případným odchodem Armády ČR a předáním území Vojenského újezdu Brdy do „civilu“, podporujeme zajištění odpovídající formy ochrany přírody Středních Brd a s tím spojené aktivity volné občanské Iniciativy SOS Brdy, která se ke společnému jednání poprvé sešla 20. dubna 2011 v Hořovicích.

   

   

  Prohlášení a náplň činnosti Iniciativy SOS Brdy:

   

      6. dubna 2011 Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo záměr zrušit vojenský výcvikový prostor Brdy, který je téměř souvislým, až do dnešních dnů liduprázdným lesním komplexem nacházejícím se jen 50 kilometrů od hlavního města Prahy, přímo v srdci Čech.

   

      Příroda je zde  díky více jak osmdesát let trvajícímu omezení vstupu veřejnosti zachována v mimořádně dobrém stavu a krajina prakticky neovlivněna civilizační devastací. Brdská vrchovina je též oblastí přirozené akumulace vod, sloužící k zásobování okolních měst a vesnic pitnou vodou.

   

      V důsledku po desetiletí probíhajícího výcviku vojsk na území VVP vznikla z hlediska ochrany přírody dnes velmi cenná bezlesí cílových ploch a střelnic, která se stala nedílnou součástí krajiny.

   

      Diskutovat s Ministerstvem obrany o tom, zda z pěti vojenských újezdů využívaných Armádou ČR je nejvhodnější zrušit právě VVP Brdy je z našeho pohledu pravděpodobně  bezpředmětné.

   

      Pokud tedy plánovaný odchod armády z Brd budeme brát jako skutečnost, je třeba se zaměřit především na to, jak do budoucna nejlépe zajistit ochranu přírody tohoto skutečně výjimečného krajinného celku.

   


  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS