Menu

 • O sdružení VHSB
 • Články
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Odkazy
 • Fórum
 • Naše akce

 • První vojenská zabijačka
 • Odhalení pamětního obelisku, Skryje 2007
 • Občanská sešlost
 • Pamětní obelisk Skryje 2008
 • Mikuláš v Brdech
 • Velikonoční pochod 2008
 • Úklid zpřístupněné části VVP
 • Výstava Brdy vojenské - příprava
 • Výstava Brdy vojenské
 • BRDSKÁ VÝZVA 2009
 • BRDSKÁ VÝZVA 2010
 • Přednáška o brdských hájovnách
 • Úklid VVP 2010
 • Vojenské lesy a statky

 • 80. let VLS Hořovice
 • Čepice "Brďačka"
 • Tesák VLP
 • Slavnostní opasek VLP
 • Slovenský tesák (1939-45)
 • Výzva

 • Jak nám můžete pomoci?
 • Směrnice z r.1930 pro vstup do vojenských lesů v Brdech.

  Během desítek let existence vojenského výcvikového prostoru v Brdech se několikrát změnil způsob označení hranic VVP, jeho rozloha, počet cílových ploch a střelnic, ale i režim a pravidla upravující vstup do lesů.

  Často se mluví o tom, že v letech první čs. republiky bylo možno lesy lesy navštěvovat v době kdy neprobíhal výcvik vojska či střelby volně a neomezeně, ale toto tvrzení je nepřesné a zavádějící (i když ho bez dalšího vysvětlení a upřesnění ve své kampani za zpřístupnění středních Brd jako argument dnes často používají různé iniciativy).

   

  V sedmém dílu Monografie Hořovicka a Berounska, vydané r.1931 se nejdříve píše o cílových plochách (tehdy Jordán, Tok a Brda):

  Cílové plochy nejsou vůbec nikomu přístupny. Jsou ohrazeny buď zdí z narovnaného kamene nebo příkopy asi metr širokými, takže každý na první pohled pozná, že je u místa zakázaného a nebezpečného, kam vstoupiti není dovoleno, ani radno. Není vyloučeno, že v cílových plochách zapadne některá střela nevybuchlá, na kterou naraziti by bylo velmi nebezpečno. Vykáceno je vždy okolo cílové plochy o něco více, je tedy mezi krajem stojícího již lesa a hranicemi cílové plochy ještě pruh holý pro jistotu, aby se nikdo nepřibližoval až k samým hranicím plochy cílové. V době, kdy se nebude stříleti, nebude přístup k cílovým plochám sice uzavřen, ale přece bude zakázán, a vstoupí-li tam někdo, půjde tam na své nebezpečí."

  A o pár řádek dále: „ Ostatní území střelnice mimo plochy cílové bude řádně obhospodařováno jako jiné lesy.

  Toto území jest přístupno každému bez jakéhokoliv zvláštního dovolení, o které tedy nikdo nemusí žádati. Přístup volný rozumí se ovšem jen po lesních cestách. Volnými cestami jsou míněny jen cesty upravené, nikoli tedy cesty, zřízené pro přetahování dříví a různé cestičky pobočné a pěšiny. Na sbírání hub, jahod, malin atd., tedy zkrátka na vstup do lesa mimo cesty musí míti každý zvláštní povolení od příslušné lesní správy pro její obvod. Povolení takové vydává se splehlivým a věrohodným osobám bez námitek za určitý poplatek, který činí 10 kč ročně pro obvod jedné lesní správy za osobu".

  Po dohodě s ministerstvem obrany správní sbor Vojenských lesních podniků (VLP) ve smyslu výnosu ze dne 22. srpna 1930 (č. jednací 448) vydal „Směrnice pro vstup do vojenských lesů v Brdech". Klub českých turistů (KČT) byl s touto směrnicí seznámen dopisem ředitelství VLP v Hořovicích ze dne 16. září 1930 (č. jednací 3759).

  „Směrnice pro vstup do vojenských lesů v Brdech".

  1. Vstup do vojenských lesů v Brdech po veřejných i soukromých cestách jest v době střelby a vojenských cvičení v určitých úsecích a denních hodinách zcela uzavřen. Do uzavřeného území jest vstup bezpodmínečně a komukoliv zakázán. Doba uzavření hranice uzavřeného prostoru (lesní partie, cesty, silnice) jsou veřejnosti velitelstvím střeleckého cvičiště veřejnými vyhláškami v sousedních obcích včas oznámeny. Uzavření bezpečnostních prostorů provedeno jest uzavřením závor a strážní službou vojenskou i civilní (lesním personálem vojenských lesních podniků).

   

  2. Vstup do cílové (dopadové) plochy -- Jordán, Brda, Tok - a do blízkosti vojenských objektů, jako skladišť, krytů, ubikací a pod., jest v každé roční i denní době bezpodmínečně zakázán. Fotografování cílových ploch a vojenských objektů jest rovněž zakázáno.

   

  3. V době říje srnčí a vysoké zvěře, v době honů a při trvalém nebezpečí lesních požárů uzavírají vojenské lesní správy v Jincích, Obecnici, Nepomuku, Padrti, Dobřívě a Strašicích na dobu potřeby z důvodů bezpečnostních vstup do určitých prostorů lesních a na soukromé cesty a silnice vojenských lesních podniků. Je povinností každého návštěvníka o tomto omezení vstupu a jeho rozsahu se informovati.

   

  4. V době, kdy se na střelnici necvičí nebo nestřílí, jsou závory otevřeny a povoluje se vstup do vojenských lesů s obmezením podle čl. 2. a 3. výlučně jen na vlastní nebezpečí návštěvníků, a tito vstupem podrobují se bezvýhradně základní podmínce, že vojenská správa nepřijímá žádné ručení za škody neb úrazy jakéhokoliv druhu, jimiž budou návštěvníci při pobytu ve vojenských lesích postiženi, ať úraz nebo jiná škoda vzešlá jakýmkoliv způsobem. Kromě zmíněné základní podmínky platí pro povolení vstupu ještě toto bližší ustanovení:

   

  a) slušně se chovajícím pěším návštěvníkům povolen jest až do odvolání volný průchod po soukromých cestách i silnicích, turisticky označených i neznačkovaných,

   

  b) vstup do lesa mimo veřejné a soukromé cesty i silnice (volná chůze lesem, po pěšinách, lesních průsecích) a volný průjezd po soukromých cestách i silnicích povoluje se bezplatně pouze těm návštěvníkům, kteří si opatří prostřednictvím ředitelství vojenských lesních podniků v Hořovicích nebo přímo u ministerstva národní obrany zvláštní legitimaci. Tyto legitimace vydávají se hlavně k různým odborným (vědeckým) průzkumům brdských lesů a opravňují též ke sbírání lesních plodů (hub, malin, brusinek a pod.),

   

  c) průjezd vozidly (auty, povozy a motocykly) po soukromých cestách a silnicích povoluje se s výjimkou uvedenou ad b) pouze těm návštěvníkům, kteří si zakoupí u shora uvedených lesních správ jednodenní nebo roční průjezdné povolení. Jednodenní průjezdné povolení vydává též lesní strážní personál (lesní, hajní). Bloky jednodenních průjezdních povolení mohou si v úvahu přicházející korporace (autokluby, spolky a pod.) pro své členy zakoupiti u ředitelství vojenských lesních podniků v Hořovicích,

   

  d) turistické kluby a jich odbočky, různé spolky a korporace mohou si u ředitelství zakoupiti bloky jednodenních (v době střelby eventuálně půldenních) evidenčních vstupenek, které opravňují nejen k volnému vstupu do vojenských lesů, nýbrž i ke sbírání lesních plodů.

   

  5. Klubu čsl. turistů dává se povolení značkovati tury a obnovovati značky již stávající, umisťovati na vhodných místech orientační tabulky (vysvětlivky ke značkám, směry tur a pod.). Bližší směrnice pro tyto práce vyžádá si klub vždy předem u ředitelství vojenských lesních podniků.

   

  6. Vojenské rozhledny (dřevěné pozorovatelny) nejsou určeny a zařízeny pro veřejné používání. Přístupny jsou pouze těm návštěvníkům, kteří si opatří některý z průkazů vojenských lesních podniků, uvedených v čl. 4. b-d. Přístup návštěvníků děje se na vlastní nebezpečí. Vojenská správa nepřejímá ručení za žádnou škodu návštěvníkům tím vzniklou, zejména neručí za bezpečnost stavby ani za udržování v řádném stavu.

   

  7. Evakuované budovy (Bor a jinecké Baštiny) pronajme ředitelství vojenských lesních podniků Klubu čsl. turistů, který je upraví na noclehárny. Dobu a rozsah používání těchto nocleháren stanoví občasně řiditelství vojenských lesních podniků po dohodě s velitelstvím střeleckého cvičiště.

   

  8. O zřízení různých turistických chat na území střelnice rozhodne od případu k případu ministerstvo národní obrany. Vybudování těchto chat v uzavíraných prostorech není přípustno.

   

  9. Volné táboření ve vojenských lesích v Brdech (skauting, tramping a pod.) je bez zvláštního písemného povolení shora jmenovaných vojenských lesních správ bezpodmínečně zakázáno. Táboření bude povoleno od případu k případu pouze takovým korporacím, které a jichž stanovy zaručují zachování pořádku v lese.

   

  10. Při pobytu ve vojenských lesích jest návštěvníkům zakázáno: dělání zbytečného hluku, střílení vůbec, lapání a plašení zvěře i ptactva, kladení ohňů, odhazování papírů a odpadků na cestách, poškozování a trhání půdní květeny, vstup do kultur, lámání větví a poškozování lesních stromů, odhazování hořících nedopalků cigaret a doutníků, chytání ryb, jakékoliv poškození budov, školek, rybníků, hospodářských pozemků a luk, telefonu, kamenolomů atd.

   

  Při nedodržení těchto ustanovení bude proti přistiženým postupováno podle zákona. Osobám podezřelým z pytláctví nebo z krádeže dřeva neb osobám z těchto důvodů již trestaným jest vstup do lesů i na soukromé cesty zakázán.

   

  11. Návštěvníci vojenských lesů jsou povinni uposlechnouti vždy pokynů lesního personálu, opatřeného služebním odznakem vojenských lesních podniků. Lesní personál jest oprávněn vyzvati kdykoliv návštěvníky k předložení legitimace občanské nebo jiné úřední legitimace s fotografií za účelem zjištění totožnosti".

   

  Co tedy z těchto směrnic vyplývá?

  Volný vstup (průchod) byl umožněn jen „slušně se chovajícím pěším návštěvníkům" a to pouze po cestách a silnicích. Pokud se chtěl kdokoliv pohybovat mimo cesty v lesním porostu, musel si zažádat o povolení - což se týkalo i sběru lesních plodů. Průjezd vozidel se povoloval též jen na základě žádosti a následném vydání (zakoupení) „průjezdného povolení".

  Home

  copyright © vhsb.cz 2007
  provozováno na redakčním systému IceCMS